Resursu patēriņu
samazināšana

Ilgtspējas stratēģiju veido integrēta pieeja, sabalansējot vides, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības aspektus.

Vides atbildība

Mūsu darbība ir vērsta uz aprites ekonomikas veicināšanu, līdz minimumam samazinot resursu patēriņu un radīto CO 2 emisiju daudzumu, kā arī veicinot pozitīvas klimata pārmaiņas.

Vides ilgtspējas politika

Īstermiņa mērķi (2023 – 2024)

 • Izvirzīt mērķus saskaņā ar Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (ESRS)
 • Sākt aprēķinus un noteikt 3. tvēruma siltumnīcgāzu emisiju mērķus
 • Monitorēt darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām

Vidēja termiņa mērķi (2025)

 • Samazināt CO 2 emisijas par 25% uz saražoto vienību salīdzinājumā ar 2021. gadu
 • Izveidot Vides inovāciju centru (LEIC) sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” un “Iterum”

Ilgtermiņa mērķi (2030 – 2050)

 • Samazināt CO 2 emisijas par 50 % uz saražoto vienību
 • Virzīties uz aprites ekonomiku
 • Virzīties uz pozitīvu klimata pārmaiņu ietekmi:
 • Pastāvīgi samazināt CO 2 pēdu
 • Uzlabot darbības eko-efektivitāti
 • Ražot un iepirkt atjaunīgu un zemas oglekļa intensitātes enerģiju
 • Optimizēt dabas resursu patēriņu